artus

Artus spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.
ul. M. Skłodowskiej-Curie 75
87-100 Toruń
Sekretariat (tel/fax): 56 645 35 24
email:

I aluminiowe, i stalowe

Felgi aluminiowe, wbrew krążącym wśród kierowców mitom, również są odporne na zimowe warunki i też mogą być używane cały rok z takim samym powodzeniem jak stalowe. Trzeba jednak zachować ostrożność przy obręczach polerowanych.

- Wśród użytkowników nadal pokutuje błędne przekonanie, że w trudnych warunkach zimowych oraz z powodu soli na drodze, felgi aluminiowe będą korodować - mówi Marcin Kowal, właściciel serwisu Premio Maxi Mobil w Warszawie. - Nowoczesne felgi aluminiowe są kilkukrotnie malowane przez producenta i znakomicie zabezpieczone. Stalowe felgi są wybierane przez użytkowników, którzy kierują się przede wszystkim niższą ceną zakupu. Trzeba jednak pamiętać, że do ich ceny trzeba jeszcze doliczyć zakup kołpaków, co podnosi koszt całkowity.

Udostępnione przez:

Regulamin

 § 1. Postanowienia ogólne

1. Właścicielem i operatorem sklepu jest Artus spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.; ul. M. Skłodowskiej-Curie 75, 87-100 Toruń, wpisane do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000595187, posługująca się numerem NIP: 8791734836, zwane dalej "Sprzedawcą".

2. Stroną dokonującą zakupów w Sklepie Internetowym jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą lub osoba prawna, której siedziba znajduje się na terytorium Polski - zwana dalej "Klientem".

3. Warunkiem przeprowadzenia transakcji sprzedaży jest poprawne wypełnienie przez Klienta formularza rejestracji konta znajdującego się na stronie sklepu (dotyczy osób i przedsiębiorców, którzy nie dokonywali jeszcze zakupów za pośrednictwem www.artus.com.pl) oraz akceptacja regulaminu, a także pozostałych warunków sprzedaży.

4. Oferty handlowej na www.artus.com.pl nie należy rozumieć jako oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, lecz jako zaproszenie do złożenia oferty.

5. Przesyłając zamówienie poprzez kliknięcie " Prześlij zamówienie" użytkownik składa wiążąca ofertę umowy.

6.Po przesłaniu zamówienia użytkownik otrzymuje drogą e-mailową potwierdzenie złożenia zamówienia. E-mail ten nie jest równoznaczny z oświadczeniem przyjęcia umowy. oświadczenie przyjęcia umowy następuje podczas wysyłki towaru.

7. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany ceny towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania czy też wycofania towaru z oferty, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych w każdym momencie, bądź wprowadzania w nich zmian. Zmiany cen nie dotyczą zamówień przyjętych do realizacji (potwierdzonych).

8. Sprzedawca zastrzega sobie prawo odmowy zrealizowania zamówienia w każdym etapie jego realizacji, gdy nie jest przestrzegany niniejszy regulamin. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzje o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia).

9. Ceny widniejące na stronie internetowej sklepu, jak również opisy towarów stanowią jedynie informację handlową, a nie ofertę w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Charakter wiążący – na potrzeby zawarcia konkretnej umowy – zyskują one dopiero z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedawcę.

10. Zamówienia poprzez stronę internetową www.artus.com.pl można składać 24 godziny na dobę przez cały rok.

§ 2. Potwierdzenie zamówienia

1. Warunkiem realizacji zamówienia jest weryfikacja jego rzetelności, dokonywana telefonicznie lub pocztą elektroniczną.

2. Zamówienie zostanie anulowane w przypadku braku możliwości potwierdzenia telefonicznego lub braku odpowiedzi na potwierdzenie wysłane pocztą e-mail w ciągu 3 dni roboczych od dnia jego złożenia.

3. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość odmowy realizacji zamówienia, ograniczenia sposobu płatności lub zażądania przedpłaty w uzasadnionych przypadkach.  

§ 3. Formy płatności

1. Klient może wybrać jeden z poniższych sposobów płatności:

a. PRZY ODBIORZE (ZA POBRANIEM) - Zapłata gotówką kurierowi przy odbiorze przesyłki.
b. PRZELEW NA RACHUNEK BANKOWY - Klient wpłaca całkowitą wartość zamówienia na numer konta bankowego, który jest podany w momencie składania zamówienia. Towar wysyłamy po wpłynięciu kwoty na rachunek.

2. W przypadku stwierdzenia braku wpłaty w przeciągu 14 dni od złożenia zamówienia, zostanie ono anulowane bez konieczności powiadamiania Klienta o zaistniałym fakcie.

3. Zamówiony towar można odebrać osobiście w siedzibie Sprzedawcy i zapłacić gotówką. Warunkiem odbioru jest uprzednie złożenie zamówienia i umówienie się z pracownikiem sklepu na termin odbioru. Kupujący kwitując odbiór towaru, potwierdza jego zgodność z zamówieniem.

4. W uzasadnionych przypadkach, dotyczących np. zamówienia o bardzo dużej wartości, odroczonej wysyłki i magazynowania towaru czy też produktów sprowadzanych tylko na zamówienie, może być wymagana przedpłata. Wysokość przedpłaty będzie ustalana indywidualnie.  

§ 4. Dostawa towaru

1. Sklep prowadzi sprzedaż tylko na terenie Polski. Warunki sprzedaży detalicznej i wysyłki towaru za granicę są uzgadniane indywidualnie z klientem.

2. Orientacyjne wartości opłat za dostawę są wyliczane automatycznie w momencie składania zamówienia i są uzależnione od formy wyboru dostawy oraz płatności.

3. Opłata za niektóre przesyłki wielkogabarytowe lub składające się z wielu paczek, może ulec zmianie niezależnie od kosztu wyliczonego automatycznie przez system. O takim przypadku Klient każdorazowo będzie informowany, pocztą elektroniczną lub telefonicznie zaraz po złożeniu zamówienia.

4. Wszystkie dostawy realizowane przez firmę kurierską są ubezpieczone.

5. Sklep nie ponosi odpowiedzialności finansowej za niedostarczenie przesyłki z powodu błędnie podanego adresu lub jej nieodebrania. W takim przypadku, Klient zobowiązany jest do ponownego uiszczenia opłaty za przesyłkę. W przypadku odmowy, umowę uważa się za nieważną (w przypadku płatności przelewem pieniądze są zwracane na konto Klienta po potrąceniu kosztów przesyłki i zwrotu towaru).

6. W chwili odbioru towaru Klient zobowiązany jest do sprawdzenia w obecności osoby dostarczającej towar czy przesyłka nie posiada uszkodzeń powstałych podczas transportu oraz czy jest kompletna. Warunkiem rozpatrzenia reklamacji ilościowej bądź jakościowej jest spisanie w obecności pracownika firmy spedycyjnej "Protokołu Reklamacji". Z chwilą pokwitowania na Nabywcę przechodzi prawo własności towaru oraz wszelkie ryzyka związane z posiadaniem i użytkowaniem, a w szczególności ryzyko utraty lub uszkodzenia. W przypadku odbioru osobistego Klient również jest zobowiązany do sprawdzenia towaru będącego przedmiotem przeprowadzonej transakcji.

7. Zgodnie z obowiązującym Prawem Przewozowym Klient, który zauważył uszkodzenie przesyłki po odjeździe kuriera może zgłosić ten fakt telefonicznie firmie kurierskiej. Przewoźnik ma obowiązek przysłać kuriera na miejsce dostawy w przeciągu 7 dni od daty doręczenia przesyłki w celu spisania "Protokołu Reklamacji". Reklamacje na uszkodzenia mechaniczne, powstałe podczas transportu, nie będą rozpatrywane bez poprawnie wypełnionego protokołu szkody z kurierem dostarczającym przesyłkę oraz bez fabrycznego opakowania reklamowanego towaru.  

§ 5. Zwroty

1. Ze względu na fakt, iż stronami transakcji w sklepie internetowym www.artus.com.pl są podmioty gospodarcze, nie mają tu zastosowania przepisy Ustawy z dnia 2 marca 2000r. o ochronie praw konsumentów które stanowią podstawę dla możliwości rezygnacji z zakupionych towarów bez podania przyczyny.

Zwrot zakupionych w sklepie internetowym towarów jest możliwy o ile strony transakcji wyrażą taką wolę i dojdą do porozumienia odnośnie sposobu przeprowadzenia tej operacji.
 

2. Warunkiem przyjęcia zwrotu jest dostarczenie produktu kompletnego bez widocznych śladów jego użytkowania (nie może być używany), w oryginalnym nieuszkodzonym opakowaniu, dołączyć oryginał dokumentu zakupu (paragon, faktura) oraz podać dokładne dane nabywcy wraz z numerem konta bankowego, na które mają być odesłane pieniądze. Zwracany towar prosimy bezpiecznie zapakować i na przesyłce w widocznym miejscu napisać "ZWROT".

3. Sprzedawca gwarantuje zwrot kwoty równej cenie produktu. Pieniądze zostaną zwrócone w ciągu 14 dni roboczych przelewem bankowym na konto wskazane przez Klienta. Jednocześnie informujemy, że Sprzedawca nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.

4. W przypadku zwrotu towaru, Klient ponosi koszty za transport w obie strony. W przypadku "darmowej wysyłki", faktyczny koszt wysyłki ponoszony przez Sprzedawcę jest przenoszony na Klienta wg. pełnych stawek transportowych.

5. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji lub uszkodzenia towaru z winy użytkownika, wszelkie koszty wyżej wymienionych procedur pokrywa Klient.  

§ 6. Gwarancja

1. Wszystkie towary oferowane w sklepie Artus są fabrycznie nowe i są objęte gwarancją lub rękojmią.

2. Podstawą przyjęcia reklamacji jest dowód zakupu towaru.

3. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji, Zgłaszający reklamację zostanie obciążony kosztami przeprowadzonych czynności serwisowych.

4. Reklamacji podlegają wyłącznie wady ukryte powstałe z winy producenta.

§ 7. Ochrona prywatności i danych osobowych

1. Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze zgodą na przechowywanie i przetwarzanie przez Artus spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. danych osobowych zawartych w zamówieniu zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o ochronie danych osobowych Dz. U. nr 133 poz. 883.

2. Dane osobowe umieszczone w bazie danych sklepu są przetwarzane wyłącznie dla potrzeb realizacji zamówienia oraz przesyłania informacji dotyczących oferty handlowej Artus spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. . Dane osobowe Klienta nie są i nie będą udostępniane innym podmiotom. Klient ma prawo wglądu do swoich danych, korekty oraz żądania ich usunięcia.

3. Wszystkie wymienione produkty i nazwy są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli.  

§ 8. Postanowienia końcowe

1. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją regulaminu sklepu internetowego Sprzedawcy.

2. Różnice wynikające z indywidualnych ustaleń z Klientem nie mogą być podstawą reklamacji zakupionego towaru.

3. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w treści regulaminu.

4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy: Kodeksu cywilnego, Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.), Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 Nr 133 poz. 883)

Regulamin został poddany konsultacjom ze stowarzyszeniem Konsumentów   

© 2015 Artus spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.
JW Web Development