Dane Osobowe

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informujemy, że:

I. Administratorem Twoich danych osobowych jest Artus spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa (NIP 8791734836, KRS 0000595187) z siedzibą przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 75, 87-100 Toruń.

II. W sprawie ochrony swoich danych osobowych możesz skontaktować się z osobą odpowiedzialną za przetwarzanie danych w spółce pod adresem email: biuro@artus.com.pl pod numerem telefonu +48 56 645 35 24 lub pisemnie na adres naszej siedziby wskazany w punkcie I powyżej.

III. Cele i podstawy przetwarzania. Będziemy przetwarzać Twoje dane:
w celu zawarcia umowy kupna/sprzedaży (działalność handlowa) (podstawa z art. 6 ust 1 lit. b RODO).
w celu wykonania i na podstawie umowy kupna/sprzedaży, gdy ją zawarliśmy (podstawa z art. 6 ust 1 lit. b RODO)
w celach sprawozdawczych będących realizacją nałożonego na nas przez przepisy prawa obowiązku (np. rozliczenia podatkowe, kontrole urzędowe) (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c).
w celach archiwalnych będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów oraz zapobiegania utraty danych wskutek zdarzeń losowych (kopie bezpieczeństwa) (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
w celach analitycznych (lepszego doboru usług do potrzeb naszych Klientów, ogólnej optymalizacji naszych produktów, optymalizacji procesów obsługi, budowania wiedzy o naszych Klientach, analizy finansowej naszej spółki itp.) będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
w celu oferowania Ci przez nas produktów i usług bezpośrednio (marketing bezpośredni), w tym dobierania ich pod kątem Twoich potrzeb, czyli profilowania, będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
Spółka nie prowadzi przetwarzania w celach wymagających uzyskania zgody podmiotu danych (jak np. marketing towarów i usług podmiotów trzecich).

IV. Prawo do sprzeciwu
W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych, przetwarzanych na podstawie uzasadnionego interesu. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że istnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub Twoje dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w celu marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzystasz z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu.

V. Okres przechowywania danych. Będziemy przechowywać Twoje dane przez okres:
Twoje dane osobowe wynikające z zawarcia umowy będą przetwarzane przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia z umowy, czyli przez okres 5 lat. Ze względu na uwarunkowania techniczne oprogramowania księgowego całkowite usunięcie danych nie jest wykonalne. Po upływie okresu przetwarzania Twoje dane zostaną oznaczone jako nieaktywne, a ich przetwarzanie zostanie ograniczone wyłącznie do celów archiwalnych.
Jeżeli nie dojdzie do zawarcia umowy w ciągu trzech miesięcy od złożenia Ci przez nas oferty, Twoje dane osobowe związane z ofertą do tej umowy zostaną niezwłocznie usunięte, z wyjątkiem danych potrzebnych do marketingu bezpośredniego (danych kontaktowych).
Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego produktów i usług możemy przetwarzać do czasu, aż zgłosisz sprzeciw względem ich przetwarzania (formalny lub faktyczny np. przez opcję wypisania z newslettera) lub ustalimy, że się zdezaktualizowały.

VI. Odbiorcy danych
Twoje dane osobowe mogą zostać przekazywane:
a) Instytucjom określonym przez przepisy prawa np. Urząd Skarbowy, ZUS, lub innym.
b) naszym podwykonawcom (podmiotom przetwarzającym) np. firmom księgowym, prawniczym, informatycznym, agencjom marketingowym, windykacyjnym, transportowym na podstawie umów powierzenia lub regulaminów świadczenia usług.

VII. Prawa osób, których dane dotyczą:
Zgodnie z RODO, przysługuje Ci prawo do:
a) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii
b) sprostowania (poprawiania) swoich danych
c) usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania
d) przenoszenia danych
e) wniesienia skargi do organu nadzorczego

VIII. Informacja o dobrowolności podania danych
Podanie danych jest:
a. dobrowolne (w celu umożliwienia marketingu bezpośredniego np. przez zapisanie się do newslettera)
b. niezbędne do zawarcia umowy lub do wykonania innego celu związanego z przetwarzaniem (np. w celu przesłania zapytania ofertowego mogącego prowadzić do zawarcia umowy)

IX. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji
Informujemy, że w działalności handlowej nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany i Twoje dane nie są profilowane.